سید محسن نقیبی زاده

کارشناس نوسازی و تحول اداری / کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
مسئولیت ها و وظایف
تدوین، تجزیه و تحلیل فرایندها، روشهای انجام کار، مراحل انجام کار و مباحث مربوطه جهت بهینه سازی سیستم اداری و پرسنلی شهرداری و ارائه به مراجع مربوطه
بررسی و پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاح پست های سازمانی متناسب با شرح وظایف و اهداف شهرداری یزد
بررسی و نظارت در تهیه و تنظیم فرم ها و آیین نامه ها به منظور ایجاد هماهنگی و استانداردسازی آنها در راستای اهداف و ماموریت شهرداری یزد
نظارت بر انجام و تسهیل امور و مکانیزه شدن فرایندها با استفاده از تعاریف معماری سازمانی و فناوری اطلاعات