زهرا جعفرپور

مسئول امور آموزش / کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مسئولیت ها و وظایف
راهبری امور اجرایی آموزش
تهیه نظام نامه آموزش جهت بهبود فرآیند آموزش
برنامه ریزی جهت نیازسنجی آموزشی شهرداری و سازمانهای وابسته
تهیه محتوای آموزشی دوره ها
اطلاع رسانی در خصوص زمان ، تاریخ ، محل ، مدت برگزاری دوره های آموزشی به کارکنان
بررسی و کنترل شناسنامه های آموزشی پرسنل مطابق با دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی
ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی
مدیریت، نگهداری و توسعه سامانه آموزشی جام
نظارت بر حسن اجرا و برگزاری کلاس های آموزشی
پاسخگویی به مشکلات مرتبط با آموزش به کارکنان
انجام سایر امور محوله از طرف مدیر واحد