• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

کارشناس

احسان پروانه اول

کارشناس ارشد معماری و شهرسازی / فوق لیسانی کام
مسئولیت ها و وظایف
مدیر دفتر معاون
مسئول بودجه
مقاله