• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

 

شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
  • سیاستگذاری و برنامه ریزی بمنظور توسعه مدیریت، بهره وری و سرمایه انسانی شهرداری یزد
  • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و مقررات استخدامی
  • تبیین راهبردها، برنامه توسعه و برنامه و بودجه سالیانه شهرداری
  • برنامه ریزی بمنظور تامین خدمات پشتیبانی شهرداری
  • برنامه ریزی بمنظور جذب، نگهداری، بکارگیری و بهسازی نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری