• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
 • اوقات شرعی
 • وضعیت آب و هوا

شرح وظایف مدیریت سرمایه انسانی

 

شرح وظایف مدیریت سرمایه انسانی
 • نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها  و مقررات استخدامی ، قانون کار و تامین اجتماعی
 • برنامه ریزی و اقدام بمنظور جذب، نگهداری و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری
 • نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان
 • نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی
 • نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهرداری
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی بیمه و درمانی
 • نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن
 • تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه بر اساس دستورالعملها و آیین نامه ها
 • تامین و ارایه خدمات پشتیبانی شهرداری
 • تامین و ارایه خدمات مخابرات و بی سیم شهرداری