• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

جلسه بررسی بودجه سال99 سازمان سیما و منظر با حضور عزیزی شهردار، نیکنام عضو شورا، فعالی معاون برنامه ریزی و دیگر مدیران شهرداری در دفترفعالی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری برگزار شد

جلسه بررسی بودجه سال99 سازمان سیما و منظر با حضور عزیزی شهردار، نیکنام عضو شورا، فعالی معاون برنامه ریزی و دیگر مدیران شهرداری در دفترفعالی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری برگزار شد

جلسه بررسی بودجه سال99 سازمان سیما و منظر با حضور عزیزی شهردار، نیکنام عضو شورا، فعالی معاون برنامه ریزی و دیگر مدیران شهرداری در دفترفعالی  معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  شهرداری برگزار شد