• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

جدول زمان بندی و ساعت ادامه بازی های جام رمضان ویژه کارکنان شهرداری یزد (رمضان 1397)

جدول زمان بندی و ساعت ادامه بازی های جام رمضان ویژه کارکنان شهرداری یزد (رمضان 1397)

شماره

بازی تیم های

گروه

روز

تاریخ

ساعت

1

منطقه (3) - فاوا

چهار

سه شنبه

97/03/08

21:00

2

منطقه (2) آتش نشانی (ب)

چهار

21:40

3

آتش نشانی (الف) منطقه 4

یک

چهارشنبه

97/03/09

21:00

4

نقلیه - ترافیک

یک

21:40

5

خدمات شهری حمل ونقل

سه

پنجشنبه

97/03/10

21:00

6

مالی اقتصادی- عمران

سه

21:40

7

امورمشارکتها سیما ومنظر

دو

جمعه

97/03/11

21:00

8

سازمان پسماند – مشاغل شهری

دو

21:40

9

منطقه (2) منطقه (3)

چهار

شنبه

97/03/12

21:00

10

آتش نشانی (ب)- فاوا

چهار

21:40

مرحله حذفی

11

اول گروه یک – دوم گروه دو

شنبه

97/03/19

21:00

12

اول گروه چهار –  دوم گروه سه

21:40

13

اول گروه دو –  دوم گروه یک

یکشنبه

97/03/20

21:00

14

اول گروه سه –  دوم گروه چهار

21:40

مرحله نیمه نهایی

15

برنده بازی شماره 11- برنده بازی شماره 12

سه شنبه

97/03/22

21:00

16

برنده بازی شماره 13- برنده بازی شماره 14

21:40

                                                      رده بندی و فینال

 

 

رده بندی

بازنده بازی شماره 15 

بازنده بازی شماره 16

چهارشنبه

97/03/23

21:00

فینال

برنده بازی شماره 15

برنده بازی شماره 16

21:40

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد