• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

تشکیل اولین جلسه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و حمایت از پایان نامه های دانشجویی حوزه معاونت خدمات شهری

تشکیل اولین جلسه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و حمایت از پایان نامه های دانشجویی حوزه معاونت خدمات شهری

اولین جلسه کمیته خدمات شهری  نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شهرداری  و حمایت از پایان نامه های دانشجویی، درسال 1397 در محل معاونت خدمات شهری برگزار شد. در این جلسه پیشنهادهای واصله به دبیرخانه نظام پیشنهادات که مرتبط با حوزه خدمات شهری بود مورد بررسی قرار گرفت. پایان نامه های واصل شده به معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با موضوعات خدمات شهری نیز در این جلسه بررسی و پس از تبادل نظر مورد تصمیم گیری قرار گرفت.

(معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد)