• دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا


برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بیمه و مالیات قراردادها

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بیمه و مالیات قراردادها


برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بیمه و مالیات قراردادها

دوره آموزشی"آشنایی با قوانین و مقررات بیمه و مالیات قراردادها" با هدف آشنایی پرسنل با قوانین و مقررات مالیات، کار و امور اجتماعی به مدت 8 ساعت در محل علمی کاربردی شهرداری یزد برگزار گردید.

در این دوره کارکنان با مسائلی از قبیل: موارد قانونی مرتبط با پیمانهای مشمول قانون تامین اجتماعی ، طبقه بندی قراردادها از نظر نحوه احتساب حق بیمه، قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی ، قراردادهای غیرعمرانی، شرایط لازم قراردادهای عمرانی ، قراردادهای مشاوره ای ، قراردادهای اجرایی، عمرانی ، حالات خاص قراردادهای غیرعمرانی، نحوه محاسبه جرایم حق بیمه قراردادها ، وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی ، وظایف کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی آشنا شدند.

در این دوره 60 نفر از کارشناسان مالی، درآمد، حسابداری و امور قراردادها حضور داشتند.

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد