• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

ادامه انجام پروژه ساماندهی و مرتب سازی پرونده کارکنان شهرداری

ادامه انجام پروژه ساماندهی و مرتب سازی پرونده کارکنان شهرداری

به گزارش واحد کارگزینی، پروژه ساماندهی و مرتب سازی پرونده کارکنان شهرداری یزد همچنان ادامه دارد. ملک کارشناس امو اداری عنوان نمود: از تاریخ 96/11/14 ساماندهی 106 مورد پرونده کارگران رسمی و 110 مورد کارگران قراردادی آغاز، که ضمن ساماندهی و پوشه بندی مدارک، بروزآوری اطلاعات در سیستم پرسنلی نیز انجام شده است که ساماندهی پرونده کارکنان در تاریخ 97/02/10 به اتمام رسید. ضمناً مکاتبه با کارکنان مذکور، جهت بررسی اطلاعات و ارائه مدرک در صورت مغایرت انجام گردیده است.

ملک در ادامه افزد: ضمن تکمیل پرونده 14 مورد از کارکنان جهت ارتقاء شغلی، ارتقاء گروه کارکنان تا پایان شهریور 96 انجام و لیست کارکنان مشمول 6 ماهه دوم نیز آماده ارسال به شورای اداری می باشد.

طی بررسی های بعمل آمده از پرونده کارگران، 84 نفر از کارگران رسمی و قراردادی مشمول ارتقاء گروه و انتصاب در شغل جدید گردیده اند. 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد