• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

اجرای پروژه بهبود سرمایه انسانی در شهرداری یزد

اجرای پروژه بهبود سرمایه انسانی در شهرداری یزد

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد، پروژه بهبود وضعیت سرمایه انسانی شهرداری را در دستور کار خود قرار داده و گام‌های آغازین این اقدام بسیار مهم و ارزشمند را با محوریت ارزیابی و تعیین وضعیت سرمایه انسانی اجرا نمود. 

این طرح با اعتقاد به ضرورت توجه به منابع انسانی به عنوان یکی از مهمترین منابع سازمانی در کسب مزیت پایدار در مدیریت شهری، از دیماه 97 در دستور کار قرار گرفته و  هدف آن بستر سازی برای تحقق شرایط آرمانی منابع انسانی و ایجاد ساختار مدیریت صحیح در کلاس جهانی در این حوزه، می باشد.

به گفته فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، این طرح در چارچوب مدل بومی 34000 منابع انسانی با همکاری مشاور تخصصی و تیم کارشناسی داخلی انجام پذیرفته و در گام نخست آن، ارزیابی و تعیین وضعیت منابع انسانی منطبق با مدل ذکر شده و در دو مولفه مهم یعنی فرایندهای شانزده گانه ( از قبیل طراحی ساختار سازمانی، مدیریت عملکرد کارکنان، سلامت جامع منابع انسانی، جانشین پروری و ...) و نگرش های دوازده گانه منابع انسانی (از قبیل رضایت، تعهد و...) به پایان رسیده و برنامه ریزی برای ادامه اقدامات توسعه ای در این حوزه در دست انجام است.

فعالی گام‌های پروژه ابتدایی طی شده از این مسیر را به شرح زیر معرفی نمود:

 - هماهنگی، تیم سازی، مطالعات شناختی و ارزیابی ساختاری حوزه منابع انسانی

- ارزیابی وضعیت نگرش های منابع انسانی

- ارزیابی وضعیت بلوغ فرایندها و متریک های منابع انسانی در چارچوب مدل 34000

- ارزیابی جامع وضعیت فعلی بلوغ منابع انسانی و تدوین نقشه راه توسعه در این حوزه

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد، ایجاد نگاه جامع به حوزه منابع انسانی و تلاش برای تیم سازی و درونی سازی دانش مدیریت منابع انسانی در چارچوب مدل را از مزیت های پروژه مذکور برشمرد و ضمن برشمردن ضرورت توجه عمیق، مستمر و بلندمدت در ادامه این مسیرِخطیر، اظهار امیدواری نمود که توسعه روزافزون سرمایه انسانی، منجر به خلق مزیت پایدار و منافع ارزشمند برایشهرداری و شهرجهانی یزد گردد.

 

                                                                               معاونت برنامه­ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد