محمدحسین دهستانی اردکان

مدیر سرمایه انسانی

تلفن تماس: 37252002- 035 داخلی 150

رایانامه: mhda51@yahoo.com

سوابق اجرایی
  • شهردار حمیدیا
  • مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری یزد
  • مدیر درآمدهای عمومی شهرداری یزد
  • رییس سازمان مدیریت پسماند
  • نماینده شهرداری یزد در کمیسیون ماده 77
  • دبیر کمیته رفاه کارکنان شهرداری یزد
  • عضو کمیسیون تحول اداری