سید محمدعلی شبانی

      مدیر نوسازی و تحول اداری

      دکترای ریاضی کاربرد در کامپیوتر

      تلفن تماس:  33134320-035

      رایانامه: shabani@yazd.ir