معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

 

1

سیاستگذاری و برنامه ریزی بمنظور تو.سعه مدیریت، بهره وری و سرمایه انسانی شهرداری یزد

2

نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها  و مقررات استخدامی

3

تبیین راهبردها، برنامه توسعه و برنامه و بودجه سالیانه شهرداری

4

برنامه ریزی بمنظور تامین خدمات پشتیبانی شهرداری

5   

         برنامه ریزی بمنظور جذب، نگهداری، بکارگیری و بهسازی نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری