مجید بیکی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد

وی پیش از این رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد بوده است

از سوابق دیگر:

مدیر واحد نرم افزار های تخصصی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد