سوابق:

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد از سال 1399 تا کنون

رئیس سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری یزد از سال 1398 تا سال 1399

معاون فنی فاوا و رئیس اداره نرم افزار سازمان فاوا از سال 1393 تا سال 1398

مدیر سیستم جامع اداری و مالی سازمان فاوا شهرداری یزد از سال 1389 تا سال1393

مدیر واحد نرم افزار های تخصصی

دبیر کارگروه توسعه مدیریت شهرداری

رئیس کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

رئیس کمیته سرمایه انسانی

رئیس کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی

عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

دبیر کمیته مدیریت عملکرد

عضو کمیسیون معاملات متوسط شهرداری مناطق

عضو کمیسیون معاملات متوسط سازمان فاوا

رئیس هیئت مدیره سازمان فاوا

عضو کمیسیون ماده چهارده شهرداری یزد

رئیس کارگروه ممیزی امنیت اطلاعات شهرداری یزد

مامور فنی کمیسیون مناقصات فاوا

مدیر فنی سامانه باشگاه مبشران غدیر

دبیر کمیته رفاه شهرداری یزد

عضو شورای ارتقای سلامت شهرداری یزد

عضو کارگروه شهروندسپاری شهرسازی یزد

عضو کارگروه اصلاح نظام مالی شهرداری یزد