خدمات الکترونیکی شهرداری یزد

 

شناسه خدمت عنوان خدمت شناسنامه و فرایند خدمت توافقنامه سطح خدمت اینترنتی تلفن گویا دفاتر پیشخوان دولت دفاتر کارگذاری موبایل احراز هویت الکترونیکی نیاز دارد؟ احراز هویت الکترونیکی از طریق سامانه سیتاد صورت میگیرد؟ توضیحات نظرسنجی
10012656000 پاسخ به استعلام های حوزه شهرسازی در شهرداری  پاسخ به استعلام های حوزه شهرسازی در شهرداری توافقنامه سطح خدمت پاسخ به استعلام های حوزه شهرسازی در شهرداری http://esup.yazd.ir/ * * آدرس و شماره تماس * بله بله *  
10012661000 پیشگیری و رفع تخلفات شهری پیشگیری و رفع تخلفات شهری توافقنامه سطح خدمت پیشگیری و رفع تخلفات شهری * 37257722 * * https://yazd.ir/-/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86 بله خیر *  
10052666000 حمایت از پایان نامه ها، طرح ها و ایده ها در زمینه مدیریت شهری حمایت از پایان نامه ها، طرح ها و ایده ها در زمینه مدیریت شهری توافقنامه سطح خدمت حمایت از پایان نامه ها، طرح ها و ایده ها در زمینه مدیریت شهری https://pishnahad.yazd.ir 37252002-315 * * https://yazd.ir/ بله خیر *  
13042652100  صدور پروانه ساختمان صدور پروانه ساختمان  توافقنامه سطح خدمت صدور پروانه ساختمان http://esup.yazd.ir/ * * آدرس و شماره تماس * بله بله *  
13042652101 صدور گواهی پایانکار ساختمان صدور گواهی پایانکار ساختمان توافقنامه سطح خدمت صدور گواهی پایان کار ساختمان http://esup.yazd.ir/ * * آدرس و شماره تماس * بله بله *  
13042652102 صدور گواهی عدم خلافی ساختمان صدور گواهی عدم خلافی ساختمان توافقنامه سطح خدمت صدور گواهی عدم خلافی ساختمان http://esup.yazd.ir/ * * آدرس و شماره تماس * بله بله *  
13042652103 صدور گواهی احداث بنا صدور گواهی احداث بنا توافقنامه سطح خدمت صدور گواهی احداث بنا http://esup.yazd.ir/ * * آدرس و شماره تماس * بله بله *  
0000 رسیدگی به شکایات و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات مردمی رسیدگی به شکایات و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات مردمی توافقنامه سطح خدمت رسیدگی به شکایات و پاسخگویی به مشکلات مردمی * 37250020-137 * * https://yazd.ir/-/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86 بله خیر عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب  
0000 درخواست دریافت اسناد و اطلاعات شهرداری درخواست دریافت اسناد و اطلاعات شهرداری توافقنامه سطح خدمت درخواست دریافت اسناد و اطلاعات شهرداری https://shafaf.yazd.ir/         خیر خیر    
0000 صدور فیش و پرداخت عوارض خودرو صدور فیش و پرداخت عوارض خودرو توافقنامه سطح خدمت صدور فیش و پرداخت عوارض خودرو https://car.yazd.ir/ * آدرس و شماره تماس * * خیر خیر عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب  
0000 صدور فیش و پرداخت عوارض نوسازی * توافقنامه سطح خدمت صدور فیش و پرداخت عوارض نوسازی http://esup.yazd.ir/ * * آدرس و شماره تماس * خیر خیر عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب  
0000 اعلام هوشمند ضوابط شهرسازی * توافقنامه سطح خدمت اعلام هوشمند ضوابط شهرسازی http://esup.yazd.ir/ * * * * خیر خیر عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب  
0000 تصدیق گواهی استعلام بانک و دفترخانه تصدیق گواهی استعلام بانک و دفترخانه توافقنامه سطح خدمت گواهی استعلام بانک و دفترخانه http://esup.yazd.ir/ * * آدرس و شماره تماس * خیر خیر عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب  
0000  تعیین بر و کف ساختمان پیگیری تعیین بر و کف ساختمان توافقنامه سطح خدمت پیگیری تعیین بر و کف ساختمان http://esup.yazd.ir/ * * آدرس و شماره تماس * بله بله عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب  
0000   صدور مجوز تعدیل در ضوابط   پیگیری صدور مجوز تعدیل در ضوابط * http://esup.yazd.ir/ * * آدرس و شماره تماس * بله بله عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب  
0000 صدور مجوز تفکیک و تجمیع املاک پیگیری صدور مجوز تفکیک و تجمیع املاک  توافقنامه سطح خدمت پیگیری صدور مجوز تفکیک و تجمیع املاک http://esup.yazd.ir/ * * آدرس و شماره تماس * بله بله عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب  
0000 ارائه آموزش های امور تخصصی ارائه آموزش های امور تخصصی توافقنامه سطح خدمت آموزش های امور تخصصی jam.yazd.ir * * * * بله خیر عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب  
0000 دریافت نقشه شهر یزد دریافت نقشه شهر یزد * http://esup.yazd.ir/ * * * https://yazd.ir/article/91874274 خیر خیر عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب  
0000 ثبت گزارش مهندس ناظر ثبت گزارش مهندس ناظر * http://esup.yazd.ir/ * * * * بله بله عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب  
0000 تمدید استعلامات تمدید استعلامات * http://esup.yazd.ir/ * * آدرس و شماره تماس * بله بله عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب  
0000 پروانه شهرسازی پروانه شهرسازی * http://esup.yazd.ir/ * * آدرس و شماره تماس * بله بله عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب  
0000 پروانه المثنی ساختمان پروانه المثنی * http://esup.yazd.ir/ * * آدرس و شماره تماس * بله بله عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب  
0000 پرداخت جریمه کمیسیون پرداخت جریمه کمیسیون * http://esup.yazd.ir/ * *   * بله بله عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب  
0000 پاسخ به استعلام ادارات پاسخ به استعلام ادارات * http://esup.yazd.ir/ * * آدرس و شماره تماس * بله بله عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب  
0000 ارائه در توافقات شهرسازی ارائه در توافقات * http://esup.yazd.ir/ * * آدرس و شماره تماس * بله خیر عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب  
0000 صدور مجوز حصارکشی مجوز حصارکشی * http://esup.yazd.ir/ * * آدرس و شماره تماس * بله بله عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب  
0000 تمدید پروانه ساختمانی تمدید پروانه * http://esup.yazd.ir/ * * آدرس و شماره تماس * بله بله عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب  
0000 خدمات الکترونیک شهروندسپاری * * http://esup.yazd.ir/ * * آدرس و شماره تماس * بله بله عدم وجود شناسنامه خدمت مصوب