کارشناس بهبود روشها / کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
 
 
مسئولیت ها و وظایف
ارتباط: 37252010 داخلی 357