كارشناس آموزش / كارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 
 
مسئولیت ها و وظایف
انجام امور آموزش
ارتباط: 37252010 داخلی 359