معرفی معاونت معرفی معاونت

 

مهدی فعالی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی