کارشناس آموزش / کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
 
 
مسئولیت ها و وظایف
امور مربوط به سیستم آموزش
ارتباط: 37252010 داخلی 361