آدرس:


میدان آزادی , شهرداری مرکز , طبقه سوم ساختمان جدید , معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

 

          کد پستی:                                        8917698639

 

           تلفکس:                                        37260644 -035                                                                    

 

                  ایمیل:                                                                   planning@yazd.ir