مسئول دفتر حوزه معاونت برنامه ریزی / کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
 
 
مسئولیت ها و وظایف
مسئول دفتر حوزه معاونت - مسئول پرتال معاونت
ارتباط: 37260644 - 37252010 داخلی 362