برنامه پنج ساله

                                

             جلسات برنامه پنج ساله توسعه                            دیدار شهردار با نماینده یزد در مجلس

 

 

 

                                 

    رونمایی از چشم انداز شهر یزد                                    جلسه طرح جامع امیر چخماق

 

 

                        

جلسه پدافند غیر عامل                                                     تصویب برنامه پنج ساله                           

 

 

      

           

جلسه بررسی تدوین گزارش عملکرد شش ساله شورا و شهرداری